Bodems

Waarom treffen we in Eizer zowel zand - als leembodems aan?


Eizer ligt aan de rand van het Plateau van Duisburg, dat zich van Eizer in noordoostelijke richting uitstrekt tot aan de E40 in Bertem.  Geologisch gezien behoort het plateau tot het Brabants Massief, ook wel de sokkel van Vlaanderen genoemd. Het bevat de oudste afzettingen van België, tot 550 miljoen jaar oud, en is inmiddels verhard tot een massief gesteenteblok. In het grootste deel van Vlaanderen bevindt de sokkel zich op een diepte van meer dan 100 m maar niet in Eizer. Tussen 66 en 2,5 miljoen jaar geleden (het Tertiair) bevond de sokkel van Vlaanderen zich onder zeeniveau en werden zanden afgezet op de zeebodem. Het is uit dit Brusseliaanzand dat het plateau is opgebouwd.


In de laatste ijstijd (meer dan 10.000 jaar geleden) zette de wind een dikke leemmantel af. Dit gebeurde ongelijkmatig en veroorzaakte een afvlakking van het  reliëf. Nagenoeg het ganse plateau is bedekt met deze leem of löss. In de depressies is deze laag veel dikker – soms meer dan 10 meter – dan op de plateaugedeelten. Op de hoogste plaatsen en op de steilste delen kan deze löss volledig afgespoeld zijn en kunnen de eronder liggende zanden opduiken.

Bodemkaart Vlaanderen van 1959 (www.geopunt.be) - bewerkt door Nathalie Cools